Açık Rıza Beyanı

Zeynep Bilgiç Danışmanlık A.Ş.  (“Şirket”)  tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan ve işbu Açık Rıza Beyanı belgesinin de ekini oluşturan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) açıklanan toplanma, işlenme ve aktarım amaçları dahilinde ve Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi açısından gerekli olduğu ölçüde kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; 

  1. Kişisel verilerin işlenmesi kapsamında: Aydınlatma Metni’nde ayrıntılı olarak işlenme amaçları, işlemenin hukuki sebepleri, işlenme yöntemleri ve işlenecek sair kişisel veriler listelenmiştir. Buna göre kişisel verilerimin KVKK 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere, Aydınlatma Metni’nde ve KVKK 5, 6, 8. maddelerindeki şart, amaç ve sınırlamalara uygun şekilde işlenebileceği, açıklanabileceği ve aktarılabileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ederim. Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekil ve şartlarda kişisel verilerimin işlenmesine hür irademle onay veriyorum.
  2. Kişisel verilerin aktarımı kapsamında: Aydınlatma Metni’nde ayrıntılı olarak aktarılma amaçları, aktarılmanın hukuki sebepleri, aktarılma yöntemleri ve hangi verilerimin kimlere aktarılabileceği listelenmiştir Kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekil, sınır ve koşullarda ve kişilere, KVKK 4, 5, 6, 8, 11, Maddelerindeki şart, amaç ve sınırlamalara ve sair mevzuata uygun biçimde açıklanabileceği, aktarılabileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ederim. Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde kişisel verilerimin aktarılmasına, açıklanmasına hür irademle onay veriyorum.

Kişisel verilerimin, mevzuat düzenlemeleri, Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar, koşullar ve faaliyetlerinin gerektirdiği durumlar kapsamında; Şirket Platformu olan Workflex faaliyetlerine katılımımla ilgili olarak Şirket yetkililerine, çalışanlarına, görevlilerine, hissedarlarına, iştirak, bağlı şirket ve topluluk şirketlerine, Şirket nam ve hesabına faaliyette bulunan kayıtlı şirketlere ve temsilcilerine, Şirket’in birleşme veya devralma yolu ile birleştiği veya devrolunduğu ilgili şirket yetkililerine, çalışanlarına, görevlilerine, hissedarlarına, alt-işveren ve onun çalışanlarına, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere; Şirket’in yurtiçinde bulunan iş ortaklarına, tedarikçilerine, şirketlerine, Yetenek ve Müşteri arasında proje bazlı eşleşme ve iletişimin sağlanması amacıyla Müşterilere, Müşterilerin yetkililerine, çalışanlarına, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Şirket faaliyetleri kapsamında, elektronik haberleşme cihaz ve uygulamaları kullanılarak iletişim kurulması halinde, iletişimin tarafları arasında paylaşımı yapılabilecek olan veya ilgili cihaz ve uygulamaların kullanılması için daha önceden cihaz veya uygulama işleticisi üçüncü kişiye (“Üçüncü Kişi”) sağladığım kişisel verilerimin Üçüncü Kişi tarafından işlenmesi, diğer kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılması durumunun Üçüncü Kişi cihaz veya uygulamalarının kullanım koşulları, gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikalarına tabi olduğu, Şirket’in bu durumda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı hususunda aydınlatıldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KVKK’da tanımlanan kişisel verilerimin, ilgili süreç kapsamında Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi gereği işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, işlenme amacı kapsamında gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KVKK’nın 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verilerim ile ilgili bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini isteme ve kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi bizzat elden veya noter kanalıyla Şişikler İş Merkezi No: 1 / 9 Feneryolu Mahallesi Bayrak Çıkmazı Sokak 34724 Kadıköy/ İstanbul Türkiye adresine, e-posta olarak info@workflexnow.com adresine veya KVKK belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; bu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Icon