HİZMET VEREN BİREYSEL/ŞAHIS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Sözleşmenin (“Sözleşme”) tarafları şunlardır:

1. Zeynep Bilgiç Danışmanlık A.Ş.  (“Şirket-Workflex”)

    Feneryolu Mah. Bayrak Çıkmazı Sok. Şişikler İş Merkezi No:1/ 9 Kadıköy/İstanbul  

2.  Platforma hizmet veren tarafında “Bireysel / Şahıs” şirketi alanından bilgileri ile giriş yaparak kaydolan kişi (“Yetenek”)

İşbu Sözleşme’de Workflex ve Yetenek ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Workflex, kullanıcılarına https://workflexnow.com/ adresinden erişilebilir bir Platform sağlamaktadır. Bu Platform, alanında en iyi olan gerçek kişiler ile vizyoner kurumları proje bazlı veya süreli şekilde iş yapmak üzere bir araya getirme, ihtiyaç ve beklentilere göre eşleştirme platformudur. Buna ilaveten danışmanlık, eğitmenlik hizmetleri verebilir. Çeşitli iş birlikleri ile freelance çalışma alanında bir ekosistem sunmak adına faaliyet gösteren bir platformdur.

Bu sözleşmenin konusu Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın yanı sıra Platform kullanıcılarından olan Yeteneklerin, farklı alanlarda faaliyet gösterebilen Kurum ile Workflex’in hak ve yükümlülükleri ve uyuşmazlık çözümlerine yönelik düzenlemeleri belirlemektir. 

Bu Platform’a erişim ve kullanım ve Platform sayesinde bir projede yer alınması başka ilave bir kabul ve/veya imzaya gerek olmaksızın işbu sözleşme şartlarının Yetenek tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir. 

MADDE 3- TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin hükümleri çerçevesinde kullanılan aşağıdaki terimler aşağıda belirtilen anlamları haiz olacaktır. İçerik aksini gerektirmedikçe tekil ifadeler çoğul ifadeleri, çoğul ifadeler ise tekil ifadeleri de kapsayacaktır. 

Görev: Kurum tarafından Yetenek’e atanmış olan ve Yetenek tarafından kabul edilen, taraflarca sisteme girişi ve onayı yapılmış projedeki (“Proje”) her bir unsuru ifade eder. 

Kullanıcılar: Platform’da Proje bazında eşleşmek ve iş birliği sağlamak adına yer alan kullanıcılar olup; Yetenek hizmet veren tarafı, Kurum ise hizmet alan tarafı ifade eder. Sözleşme’de tanımlanan ve/veya yer alan Yetenek veya Kurum tüketici vasfını taşımamaktadır. 

Kurum: Platform’da yer alan kurumsal kullanıcı gerçek veya tüzel kişiler ve/veya Platfom’u, Kurum’un ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ve Kurum adına kullanmak suretiyle, aradığı Yetenek’lerle eşleşip, Proje bazında belirli işlerin yapılmasını sağlayarak Kurum adına fayda sağlayan yöneticiler veya Kurum yetkilileridir. 

Platform: Workflex’in kurmuş olduğu, yukarıdaki amaçlara hizmet eden ve  https://workflexnow.com/ alan adına sahip internet web sitesidir.

Platform Kullanım Bedeli Kesilmesine İlişkin Onay Verilmesi: Platform kullanım bedelinin, Proje bedeli üzerinden      öngörülen şartlar ile belirlenen oranlarda Workflex tarafından kesilerek, Yetenek hesabına yatırılmasının kabul edilmesini ifade eder.  

Proje: İçeriği, özellikleri ve koşulları Kurum tarafından belirlenerek Platform’a sunulan işi ifade eder.

Proje Mutabakatı: Platform vasıtasıyla eşleştirilen Kurum ve Yetenek’in tercihen Workflex danışmanlarının da gözlemci olarak yer aldığı toplantıda mutabık kaldıkları, Proje’ye ilişkin kapsam ve şartların yer aldığı, sistem dahilinde Kurum ile Yetenek arasında Proje süresince Sözleşme olarak dikkate alınacak dokümanı ifade eder. 

Workflex: Platform aracılığı ile hizmet veren kullanıcılar ile hizmet alan kurumsal kullanıcıları bir araya getirerek Proje üzerinden eşleştirmek suretiyle birbirleri ile bağımsız taraflar olarak çalışmalarını sağlayan Platform sahibidir.

Workflex Hizmetleri: Workflex tarafından Platform’da, Platform aracılığıyla veya Platform’dan kaynaklı olarak verilen her türlü hizmeti kapsar. 

Bu hizmetlerin başında Yetenek’ler ile Kurum’lar arasında bağlantı kurulmasını sağlama, taraflar için sağlanacak fayda ve yaratılacak değeri maksimize etmek için seçme, değerlendirme, eşleştirme hizmetleri ve ihtiyaca göre ek ücretle verilebilecek diğer danışmanlık hizmetleri gelir. 

Web Sitesi Kullanım Koşulları: https://workflexnow.com/ alan adlı web sitesinde yer alan ve Platform’un kullanım şartlarını belirleyen kurallar bütünüdür.

Yetenek: Yasal olarak bağımsız çalışan/danışman ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile bağımsız olarak Proje’lerde yer almasında hukuki sakınca bulunmayacak statüde bulunan, Projeler kapsamında Kurum’a hizmet veya eser sunan kişiyi ifade eder.

MADDE 4- Workflex’İN SORUMLULUK VE TAAHHÜTLERİ 

Workflex, Platform’un 7 gün 24 saat çalışması ve kullanıcılar tarafından daima erişilebilir olması için elinden geleni yapacağını taahhüt eder. Bununla birlikte, internet ortamına, bağlantısına, ağa ve benzeri her tür erişim aracına erişim problemi yaşanması, Platform’da herhangi bir kesinti ve/veya sistemsel sorun yaşanması durumunda gibi bu kesinti ve sistemsel sorunlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

Sitede, sitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışma yapılan dönemlerde bu çalışmalardan kaynaklanan ve/veya kullanıcının internet, ağ v.b. bağlantı sorunlarından kaynaklanan hizmet kesintisinin yaşanabilme ihtimali taraflarca kabul edilmekte olup; bu kesintiler nedeni ile Workflex’in sorumlu tutulamayacağı konusunda mutabık kalınmıştır.

Platform’da yer alan kullanıcılar, bağımsız ve özgür olarak kendi iradeleri çerçevesinde hareket etmektedirler ve hareketlerinden şahsen veya kurumsal olarak bizzat sorumludurlar. Workflex, kullanıcı eylem ve aksiyonlarından sorumlu tutulamaz. Workflex, yalnızca kullanıcıları bir araya getiren bir platform sunmakta olup; hiçbir şekilde kullanıcıların işvereni, çalışanı, yöneticisi veya kefili konumunda değildir ve hiçbir şart altında bu şekilde sorumlu tutulamaz. 

MADDE 5 -PLATFORMA ÜYE OLUNMASI 

5.1 Platform hizmetlerinden faydalanabilmek için, kullanıcıların e-posta adresleri ile bir kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Platform’da kayıt oluşturulması, başvuru yapılması ve üyelik, Platform’un kullanıcıya açılmasından itibaren 1 yıl boyunca ücretsizdir. Sonrasındaki üyelik koşullarında takdir, kullanıcıları bilgilendirme ve onaylarını alma şartı ile Workflex’e aittir. 

5.2 Yetenek, üyelik başvurusunda bulunmadan önce 18 yaşın üzerinde olduğunu ve işbu Sözleşme’de yer alan şartlara engel teşkil edecek nitelikte yasal sınırlamalara tabi bir durumu olmadığını taahhüt eder. 

5.3 Yetenek bu anlaşmayı kabul ederek bu anlaşmadaki koşulları ve bilgilerinin Workflex’in Platform ekosistemine eklenmesini ve Platform dahilinde gösterilmesini kabul etmektedir.

 

MADDE 6- YETENEK’İN TAAHHÜTLERİ

6.1 Yetenek, Platform’a üye olması ve değerlendirmeler neticesinde bir proje için bir Kurum ile eşleştirilmesi halinde, bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirirken Sözleşme hükümlerine, yürürlükteki mevzuata, resmi düzenlemelere, Web Sitesi Kullanım Koşulları’na, Platform’un çalışma prensipleri ve etik ilkelerine, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Workflex’in oluşturduğu Platform’da yer alan Kurumlar ile eşleşilmesi ve işbirliği yapılması halinde bu Sözleşme hükümleri Yetenek tarafından kabul edilmiş olmakla birlikte Yetenek; Sözleşme’nin tarafları dışındaki 3. Kişilerle akdetmiş olduğu hizmet sözleşmelerinde, danışmanlık sözleşmelerinde ya da çalışmakta olduğu ya da herhangi bir sebeple bağlılığı olduğu şirketlerin yayınladığı çalışma şart ve koşullarına ilişkin dokümanlarda bu Sözleşme’de belirtildiği şekilde hizmet vermesini engelleyen bir yasaklama olmadığını ve bu Sözleşme’deki yükümlülüklerini ve Proje’lerdeki her türlü sorumluluğunu yerine getirecek durumda olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

6.2 Yetenek, Workflex’in ya da Kurum’un herhangi bir proje kapsamında bilgi ve görüşüne başvurması ve kendisine bildirilen projenin geçmişte ya da hali hazırda çalışmakta olduğu veya herhangi bir nedenle ticari ilişkisinin olduğu şirket, 3. Kişiler ya da bizzat kendi faaliyetleri dolayısıyla kendisiyle, herhangi bir nedenle çıkar çatışması yaratması ya da bu yönde şüphe oluşabilecek olması/oluşması halinde bu projeye katılamayacağı konusunda Workflex’e bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.3 Yetenek, Sözleşme ilişkisinin devamı süresince, Workflex ile aynı alanda (Uzmanlık Kaynağı/Uzman Ağı alanında) faaliyet gösteren rakip firmalara aynı mahiyette hizmet verebilir. Bu kapsamda Yetenek’in sözleşme yapabilme özgürlüğü baki olsa da başka bir proje sebebiyle bu Platform sayesinde almış olduğu Proje’ye ilişkin sorumluluklarını Kurum ile mutabık kalınan süre ve kalitede yerine getirememesi durumunda, Platform’da yer almaya devam edemeyeceğini kabul ve beyan eder. 

6.4 Bu Sözleşme kapsamında herhangi bir Proje’de Kurum ile anlaşması ve görevlendirilmesi halinde Yetenek;

i) Proje mutabakatında belirtilen süre boyunca, Workflex’in bilgilendirilmesi ve onayının alınması şartlarının birlikte gerçekleştiği haller dışında Kurum’a bağımsız olarak danışmanlık hizmeti vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ii) Proje bitiminden itibaren 1 yıl sonrasında, Kurum’a bağımsız danışmanlık hizmetleri verme veya Kurum’un kadrolu veya sözleşmeli çalışanı durumuna geçme konusunda serbesttir. 

Ancak (i) maddesine aykırılık sonucunda (ii) maddesindeki durumun meydana gelmesi halinde Yetenek, Kurum ile arasında belirlenen Proje bedelinin veya Kurum’un Yetenek’e ödeyeceği yıllık brüt ücret tutarının toplamının %10’u tutarında bedeli, Kurum ve Yetenek’in anlaşmasına göre hem ücret hem de Proje bedeli ödenmesi söz konusu ise bu tutarlardan hangisi yüksek ise o tutar üzerinden hesaplanmak kaydıyla Workflex’in yazılı talebi üzerine derhal Workflex’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Bu bedelin ödenmesi, Yetenek’in Workflex ile olan Sözleşmesel yükümlülüklerini sona erdirmez. 

MADDE 7- YETENEĞİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE KULLANIMI

7.1 Platform ekosistemine dahil olunabilmek için, Yetenek tarafından öncelikle özgeçmişi ile değerlendirme ve eşleştirmeler için ihtiyaç olan bilgilerinin Platform sistemine eklenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler değerlendirme sonucuna göre profil olarak Platform’da yayınlanabilecektir. Bu aşamaya gelemeyenlerin bilgileri, profil olarak Platform’da kendileri ve Workflex dışında kimseye gösterilmez.

Yetenek, Platform’da beyan ettiği bilgilerin doğruluğu ile güncelliğini kontrol etme ve gerçeğe aykırı ya da güncelliğini yitirmiş bilgilerin değiştirilmesini talep etme hak ve yükümlülüğüne sahiptir. 

7.2 Yetenek, Platform kullanımı dahilinde ve işbu Sözleşme’nin uygulanması kapsamında Workflex’e vermiş olduğu kişisel bilgilerinin bu Sözleşme amaçları doğrultusunda Workflex tarafından işlenmesine, Kurum ile paylaşılmasına, Workflex ya da Kurum tarafından kullanılmasına, Workflex’in kayıtlarında saklanmasına, izin verdiğini kabul ve beyan etmekte olup  Yetenek, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ne erişimin sağlandığını kabul eder.

7.3 Yetenek, yayınlanan kişisel bilgilerinin tamamının veya bir kısmının Workflex tarafından bu Sözleşme kapsamında kullanımının durdurulmasını talep etme hakkına sahiptir.

7.4 Yetenek, Platform ekosistemine dahil olmak için başvurma aşamasında tüm bilgilerinin gerçek ve doğru olmasına yönelik azami özen göstermeyi kabul ve beyan etmektedir. Yetenek tarafından gerçeğe aykırı bilgiler kullanılarak kayıt yapılması halinde Workflex her türlü yasal tedbiri alma hakkına sahip olacak, gerçeğe aykırı bilgiler kullanarak kayıt ve çalışma yapan Yetenek’in bu eylemlerinden dolayı Workflex, Kurum ve diğer üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde bu zarardan ve zararın tazmininden Yetenek sorumlu olacaktır. Workflex, bu kapsamda kendisine yöneltilen her tür zarar, ziyan iddiası ve tazminat talebini Yetenek’e rücu edecektir.

7.5 Yetenek, Platform ekosistemine dahil olmak için başvuruda kullandığı ya da Workflex’in yasal düzenlemeler kapsamında edindiği iletişim bilgileri (e-posta, telefon numarası vb.) üzerinden Workflex’in kendisi ile doğrudan iletişime geçme hakkı olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 8- YETENEĞİN PROJE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN SORUMLULUKLARI 

8.1 Yetenek’i değerlendirme, eşleşme talebinde bulunma ve yürütülecek Proje kapsamında şartları belirleme hakkı Kurum’un; söz konusu talebi ve şartları değerlendirerek Proje’ye katılım teklifini kabul edip etmemek ise Yetenek’in takdirindedir.

8.2. Kurum ve Yetenek, Workflex’in de gözlemci olarak yer aldığı ve çevrimiçi şekilde de gerçekleştirilebilecek bir görüşmede Proje’nin detayları üzerinde anlaşırlar. Mutabık kalınan Proje detayları Platform’daki Proje Mutabakatı alanına Yetenek tarafından giriş yapılarak, onaylanmak üzere Kurum’a gönderilir. Onay işleminin Kurum tarafından tamamlanması ile Workflex tarafından Platform üzerindeki Proje Mutabakatı sistemde Sözleşme olarak kaydedilerek saklanır. Yetenek, Kurum ve Workflex’in profil sayfalarından takip edilebilir ve izlenebilir. Taraflar dilerlerse Proje Mutabakatı’nın yazılı çıktısını almakta serbesttirler. 

8.3 Proje Mutabakatı aşağıdaki başlıkları kapsar; 

(a) Kurum ve Yetenek adı 

(b) Proje adı ve kapsamı

(c) Öngörülen proje süresi 

(d) Değer yaratma (çıktı teslim) dönem ve göstergeleri

(e) Mutabık kalınan saatlik/günlük/aylık ödeme tutarı 

(f) Toplam proje tutarı

(g) Ödeme yapılacak hesap bilgileri 

(h) Proje bildirimlerinin ve teslimatlarının yapılacağı e-posta adresi

(ı) Proje kapsamında ortaya konacak olan fikri ve sınai hakların mülkiyeti

8.4 Proje’lerin, Proje Mutabakatı’nın onayından sonra, haklı bir neden olmaksızın ve/veya Workflex veya Kurum’un zarar veya kar kaybına neden olacak bir aşamada Yetenek tarafından sona erdirilmesi halinde Kurum’un bu Proje ile ilgili Yetenek’e ücret ödememe hakkı ve Workflex’in bundan sonraki süreçte Yetenek’e Platform ekosisteminde yer vermeme hakkı saklıdır. 

8.5 Bu Sözleşme’nin kabulü ile Workflex tarafından Yetenek’e Proje’ler kapsamında mutlaka bir Kurum ile anlaşabileceği, mutlaka bir Proje’ye katılımının isteneceği ya da katılımının isteneceği Projelerin sıklığı ve kapsamı konusunda herhangi bir taahhüt verilmemektedir.       

8.6 Yetenek, aksi kararlaştırılmadıkça, yer aldığı Proje için başta mutabık kalınan proje sürelerine ilişkin önceden kararlaştırılan ve sistemde yer alan birim veya toplam proje ücretini talebe hak kazanır. Bunun dışında proje mutabakatında süreç içinde ek ödemeler ve hizmetlere yer verilmemesi halinde Kurum tarafından Yetenek’e projeye ilişkin farklı ek bir ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, herhangi bir ek ücret kararlaştırılması halinde bu durumun Yetenek tarafından Workflex’e bildirilmesi gerekmektedir.  

8.7 Yetenek ile Kurum’un mülakat veya Proje detaylarını belirleme kapsamında yapacağı her türlü ön görüşmede görüşme, Kurum veya Yetenek tarafından herhangi bir nedenle sonlandırılabileceği gibi, Yetenek’in bu görüşmenin sonlandırılması nedeni ile Workflex’ten veya Kurum’dan ücret talep etme, Workflex’in veya Kurum’un ise Yetenek’ten herhangi bir hizmet bekleme hakkı bulunmamaktadır. 

8.8 Kurum ile Yetenek’in proje kapsamında yapacağı herhangi bir görüşme sonunda, başta 8.3 maddesinde yer alan ana başlıklarda mutabık kalınan ve sistemde yer alan kalemlerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda, Workflex’in sistem revizyonlarının yapılabilmesi için, Yetenek tarafından ilgili değişikliklerin Workflex’e yazılı olarak e-posta aracılığı ile 24 saat içinde bildirilmesi üzerine Workflex tarafından Kurum’un onayı alınacak ve sistem güncellemeleri gerçekleştirilecektir. 

8.9 Herhangi bir Proje kapsamında, Proje’nin Platform’da yer alma şekline ilişkin gerekli temel bilgiler dışında Workflex, Yetenek’den ticari sır mahiyetindeki bilgileri ifşa etmesini talep edemeyecektir. 

MADDE 9- PLATFORM KULLANIM BEDELİ

9.1 Yetenek, 8.4., 8.5 ve 8.6 maddeler ve aşağıda ayrıntıları belirtilen ödeme sistemi kapsamında yurt içi projelerle sınırlı olmak üzere %10, Hizmet Veren Platform Kullanım Bedeli ödenmesini kabul ve beyan eder. Yurt dışı projelerde karşılıklı yazılı mutabık kalınan oran geçerli olur. Proje mutabakatında Proje’nin anlaşılan adımının tamamlanması ve Kurum tarafından onaylanması ile Proje’nin ilgili adımına ilişkin tutar, Workflex’in düzenlediği proje hizmet faturası karşılığında Kurum tarafından Workflex’e ödenir. Workflex, ödenen tutar üzerinden Kurum’un ve Yeteneğin Platform kullanım bedelleri toplamını toplu olarak tek seferde keserek, kalanı Yetenek’in düzenlediği hizmet faturası karşılığında Yetenek’e öder. 

 

MADDE 10- YETENEĞE YAPILACAK ÖDEMELER

10.1 Platform sayesinde bir Kurum ile eşleşilmesi halinde ve Proje mutabakatını gerçekleştirilmesi halinde, Proje’ye ilişkin mutabık kalınan ve sisteme girilen Proje’ye ilişkin adımların yerine getirilmesini takiben, aksi kararlaştırılmadıkça aylık olarak Yetenek’in Proje mutabakatında bildirdiği, hesap numarasına, Kurum’un ve Yeteneğin Platform kullanım bedelleri ilk faturada kesildikten sonra tekabül eden tutar Workflex tarafından yatırılacaktır.  Bu tutarın yatırılabilmesi için Workflex ve Kurum, Yetenek’ten iki koşulun yerine getirilmesini bekleyecektir;

10.1.1 Yetenek’in vermiş olduğu hizmete ilişkin açıklamaların, Proje mutabakatında taahhüt edilen değer yaratım çıktılarının veya ilgili çıktıların eksiksiz olarak Kurum’a bildirilmesi gerekmektedir. 

10.1.2 Bu bildirime istinaden Kurum tarafından onay verildikten sonra Proje bedelinin ilgili tutarına ilişkin fatura veya makbuzun Yetenek tarafından oluşturularak Workflex’e gönderilmesi gerekmektedir. 

Yetenek’e ödeme, Workflex’e kurum tarafından yapılan ödemeyi takiben 5 gün içinde yapılır.

Workflex, sistem üzerinde yer alan çıktı teslim, ödeme vb. tarihlerini takip ederek, taraflara gerekli hatırlatmaları yapar ve süreç boyunca takip hizmetleri vermeye devam eder. 

10.2 Proje kapsamında, herhangi bir şikâyet olması halinde taraflar şikayetini yazılı olarak Workflex’e bildirir. Kurum’un Hizmet Veren Şirket’e yapılacak olan ödemeyi bu uyuşmazlık çözümlenene kadar elinde tutma hakkı bulunmaktadır. Uyuşmazlık en fazla 45 günde sonuca bağlanır. 

Söz konusu uyuşmazlığın çözümlenmesi konusunda taraflar ve avukatları eşliğinde Workflex’in atadığı uzmanın tarafsız kişi olarak bulunduğu bir “Değerlendirme” toplantısı düzenlenerek tarafların uyuşmazlık hususunda perspektifinin değiştirilmesi ve uyuşmazlığın çözümü noktasında yeni bir strateji geliştirilmesi amacıyla çözüm önerilerini de içerir bir değerlendirme raporu düzenlenir. Değerlendirme raporunda yer alan çözüm önerilerinde 3 hafta içinde uzlaşma sağlanamadığı halde, başta arabuluculuk müessesesi olmak üzere tarafların birbirine yönelteceği talep ve iddialara ilişkin Türk hukukundan doğan her türlü hakkı saklıdır. 

Şikâyet başvurusu olan Yetenek’in başvurusunda haklı neden sunması beklenir. Haklı bir neden olmaksızın şikâyet yoluna başvurduğu belirlenen Yetenek’in ya da şikâyet üzerine açıklaması alınan ve haklı bir neden olmaksızın ücret ödemediği veya eksik ödeme yaptığı belirlenen Kurum’un Platform üyeliğinin dondurulması veya üyelikten çıkarılmasına ilişkin karar ve takdir hakkı Workflex’e aittir.  

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN TADİLİ

Workflex, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Platform üzerinden sözleşme güncellenme tarihine yer vererek değiştirebilir.  Yetenek, Kurum ile eşleşme yaptığında Platform’da eşleşme tarihi itibariyle yayınlanmış olan web sitesinde yer alan güncel Sözleşme koşullarını kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

MADDE 12- MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNERİLER

Kurum ve Yetenek, her bir projedeki görevin tamamlanmasından ve ödemenin gerçekleştirilmesinden sonra birbirlerini Platform’daki sistem üzerinden puanlarlar. Bu puanlamalar Workflex tarafından kontrolden geçirildikten sonra sistemde yer alan diğer kullanıcıların da görebileceği şekilde görünür hale gelir. Workflex’in ahlak veya etik kurallara uymayan veya hakaret içeren yorumları silme yetkisi vardır. 

Kurum veya Yetenek karşılıklı gerçekleştirdiği puanlamayı veya yorumu sisteme girdikten ve görev tamamlandıktan sonra sistem üzerinde değiştirme yetkisine sahip değildir. 

MADDE 13- GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

“Gizli Bilgi” terimi işbu sözleşmenin amacı doğrultusunda, Yetenek, Kurum veya Workflex arasında yazılı veya sözlü olarak, elektronik ortamda veya başka herhangi bir yolla temin edilen veya ifşa edilen tarafların faaliyetleri, çalışanları, çalışma sistemi, mali verileri, her türlü ticari sırları dahil olmak üzere imzalandıktan sonra işbu sözleşmenin kendisi, Proje, Proje Mutabakatı ve Proje ile ilgili alınan ve verilen tüm hizmetler anlamına gelmektedir.

Bu Sözleşme uyarınca Yetenek, Kurum veya Workflex tarafından kendisine ifşa edilen veya açıklanan veya Workflex’in iş ilişkisine girdiği Kurum tarafından yürütülecek projelerde yer alması durumunda Workflex’e, Kurum’a veya projeyi yürütecek ya da proje ile bağlantılı firma ya da 3. kişilere ait öğrendiği ve kamuya ifşa olmamış her türlü bilgiyi gizli tutmayı, sadece Proje kapsamında kendisinden istenen iş için kullanmayı, kanunda sayılan zorunlu durumlar hariç olmak üzere hiçbir gerekçe ile 3. kişilere ifşa etmemeyi ya da 3. kişilerin istifadesine sunmamayı ve Workflex’in ya da Kurum’un talebi ya da Proje ile hukuki ilişkinin sona ermesi veya iptali üzerine derhal talepte bulunan Workflex ya da Kurum’a iade etmeyi ya da imha etmeyi kabul ve beyan etmektedir. Bu gizlilik taahhüdü ve gizli bilgi saklama yükümlülüğü Sözleşme sona erdikten sonra da süresiz olarak devam edecektir.

Söz konusu taahhüt hiçbir koşulda Workflex’in Yetenek’e Kurum adına sunmuş olduğu bir gizlilik garantisi içermemektedir. Kurum tarafından gizlilik ihlali yapılması durumunda ihlalden kaynaklı zararlardan bizzat Kurum sorumlu olup; Workflex’in bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

MADDE 14- PROJE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TELİF HAKLARI

14.1 Proje kapsamında Yetenek tarafından Kurum’a sunulmak üzere hazırlanmış her çeşit doküman, sair materyal ve yaratıcı çalışmalar Kurum’un mülkiyetinde olacaktır. Yetenek, bu Sözleşme uyarınca Kurum’un yürüteceği projelerde Yetenek tarafından yaratılacak, geliştirilecek, tercüme edilecek, işlenecek vb. eserler ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğinde olan tüm çalışmaların her türlü telif hakkının Kurum’a ait olacağını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkından ibaret mali haklar ile umma arz yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkından ibaret manevi hakların, yer, süre , sayı ve mecra sınırlaması olmaksızın  Kurum’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Workflex’in katkısı ve aracılığı ile hazırlanan çalışma ve yapılan görüşmelerde Workflex’in ismine atıf yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Yetenek, Proje’ye ait konu, süre, tutar gibi bilgilerin Workflex tarafından verimlilik analizleri için değerlendirilmek üzere kaydedilmesine izin verir ve Workflex’e bu konuda ihtiyaç duyduğu bilgi aktarımını yapar.  

14.2 Yetenek Sözleşme konusu Proje nedeniyle Kurum’a sunmuş olduğu ya da Workflex’in web sitesinde yayınlanması için ya da herhangi bir nedenle Workflex’e vermiş olduğu çalışma ve ürünlerin telif hakkının Kurum veya Workflex’e devredilmeden önce  kendisine ait olduğunu, bu çalışmaların üçüncü şahısların telif haklarını ihlal etmediğini, telif hakkı ödenmeden ve kullanma izni alınmadan üçüncü şahıslara ait telif konusu ürünleri/eserleri kullanmadığını, bu çalışmaların gerçeğe aykırı, aldatıcı ya da yanıltıcı bilgi içermediğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 15- YETENEK’İN BAĞIMSIZLIĞI

Yetenek’in bu Sözleşmeyi kabulü Workflex’in veya Kurum’un herhangi bir şekilde bağımlı çalışanı olduğu, Workflex veya Kurum çalışanı olduğu anlamına gelmemektedir. Yetenek kendi nam ve hesabına faaliyet göstermekte olup, hiçbir gerekçe ile Workflex veya Kurum adına beyanlarda bulunma, herhangi bir şekilde teminat veya taahhütler içine girme veya Workflex’i bağlayacak başkaca herhangi bir davranışta bulunma yetkisine sahip olmadığından aksine davranışı dolayısıyla üçüncü kişiler tarafından öne sürülenler dahil olmak üzere, her türlü zarar ve ziyanın tazmininden sorumludur.

MADDE 16- TEDBİR TALEP HAKKI VE SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

     16.1 Yetenek’in bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve taahhütlerini ihlal etmesi ya da ihlal edeceği yönünde haklı bir kanaatin oluşması halinde Workflex veya Kurum, Yetenek’in mevcut ya da oluşabilecek ihlalini engellemeye yönelik her türlü yasal tedbirleri alma konusunda hak sahibidir.

     16.2 Workflex bu Sözleşme kapsamında, Sözleşme’deki hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya Sözleşme’nin sona erdirilmesi nedeniyle ya da bu Sözleşme’de düzenlenen taahhüt ve yükümlülüklere aykırılık halinde Kurum’un ya da 3. kişilerin uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararlardan kar/ücret kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan netice zararlarından dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

MADDE 17- İLETİŞİM

Yetenek, Platform ve kullanımına ilişkin her türlü soru veya şikayetlerini iletişim sekmesi altında yer alan iletişim formu veya info@workflexnow.com adresine e-posta göndererek iletebilir.

 

MADDE 18- SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu sözleşmenin başlangıç tarihi olarak, hizmet veren kullanıcının Platform’daki Yetenekler arasında yer alması ve bir Kurum ile eşleşmesi esas alınır.  

MADDE 19- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden ve sözleşmenin sona ermesinden doğan ihtilaflarda Türk hukuku uygulanacak olup taraflar İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri’nin münhasır yetkisini kabul etmişlerdir. 

MADDE 20- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’yi karşı tarafa yazılı bildirim yapmak suretiyle herhangi bir cezai şart, tazminat ya da herhangi bir ad altında ödeme yapmaksızın her zaman sona erdirme hakkına sahiptir. 

Sözleşme’nin, Yetenek’in işbu Sözleşme md 16’da belirtilen dahil Workflex’e zarar verici davranışlarından dolayı Workflex tarafından sona erdirilmesi halinde Kurum ve üçüncü kişiler tarafından öne sürülenler dahil olmak üzere, her türlü zarar ve ziyanın tazmininden Yetenek sorumlu olacaktır.

Yetenek’in Sözleşme’yi sona erdirmek ve bilgilerinin Platform ekosisteminden derhal silinmesini istemesi halinde Workflex makul olan sürede Yetenek’e ait bilgilerin kullanımını durduracaktır. 

Sözleşme’nin Yetenek veya Workflex tarafından feshedilmesi halinde, fesih sebebinden bağımsız olarak, Yetenek’in profili ve Proje yayını kullanıma kapatılacak ve sisteme erişimi kaldırılacak olup; Yetenek’in bir daha Platform’da yer alma ve Platform’u kullanması ise Workflex’in takdirinde olacaktır.

MADDE 21- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Yetenek, bu sözleşme kapsamında Platform’da yer alan Çerez Politikaları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, söz konusu belgelere her zaman erişiminin https://workflexnow.com sitesinin KVKK bölümünden de sağlanabileceği hususunda bilgilendirildiğini, Kişisel Verilerin Korunması Politikası Aydınlatma Metni’nin ve kişisel verilerinin işlenme, toplanma, saklanma, aktarılma şartlarına ilişkin Açık Rıza Beyanı’nın işbu sözleşme eki olarak sunulduğunu kabul ve beyan eder. 

MADDE 22- ZARAR SORUMLULUĞU

Yetenek’in yukarıda yer alan herhangi bir düzenlemeye aykırı davranması halinde, Kurum, gerçek veya tüzel üçüncü kişiler, resmî kurumlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğrayacağı zarardan Workflex sorumlu olmayacaktır. 

MADDE 23- TEBLİGAT

Workflex’in işbu Sözleşme’de yazılı olan adresi ile Yetenek’in, Platform’a kaydetmiş olduğu adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslerde ortaya çıkacak değişikliklerin diğer tarafa değişiklik tarihinden itibaren 5 gün içerisinde yazılı olarak veya tarafların Platform’da tanımlanmış olan e-posta adreslerine gönderilmek suretiyle bildirilmemesi halinde işbu Sözleşme’de yazılı adreslere yapılmış tüm tebligatlar geçerli bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracaktır. 

MADDE 24- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, Platform’a dahil olmak üzere Yetenek’in sisteme kayıt olmak suretiyle başvuruda bulunduğu tarihte Yetenek tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş olup aynı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşme, Workflex tarafından 22/02/2023 tarihinde güncellenmiştir.

Icon