KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ (KVKK)

Zeynep Bilgiç Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konularına oldukça önem vermekteyiz. İlgili verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumlu halde işlenmesi, korunması ve aktarılması hususlarında hassasiyet göstermekteyiz. Şirket tarafından yürütülen ve Şirket’e ait olan www.workflexnow.com internet sitesinin (“İnternet Sitesi”), Şirket olarak veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işletilmesi sebebiyle oluşturmuş olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve  Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ; işlenen kişisel veriler, veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri sorumlusu olarak bilgilerimiz, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR: 
  1. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir. 
  2. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
  3. İlgili Kişi/Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.
  4. Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  5. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
  6. Özel Nitelikli Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri içermektedir.
  7. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
  8. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
  9. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
  10. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
  11. Başvuru Formu: Veri sahibinin ilgili mevzuat çerçevesinde haklarını kullanmak için yapacağı başvuruyu içeren formdur.
  12. Politika: Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”)
  13. İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.
  14. Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyma: Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler, başta Türkiye Cumhuriyet Anayasası ve KVKK olmakla birlikte tüm mevzuat ve dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil etmeden hukuka uygun bir şekilde işlenmektedir.
  2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma:  Şirket işlediği kişisel verilerin doğru olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve kişisel verilerde bir değişiklik olması ve bu değişikliklerin bildirilmesi halinde kişisel verileri güncellemeye önem vermektedir.
  3. Belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket, açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemektedir. Bu amaçlar dışında veri işlememektedir.
  4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, KVKK ve sair mevzuatlara uygun olarak, işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanılır.
  5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirket tarafından işlenen kişisel veriler ilgili mevzuatta işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
  1. Şirket tarafından işlenen kişisel veriler KVKK uyarınca belirlenen koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme şartları KVKK 5. maddesinde sayılmış olup, buna göre aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür: 
  2. İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
  3. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  4. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  5. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  6. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  7. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  8. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  9. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
  10. Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sayma yoluyla belirlenmiş olup, bu şartlar genişletilememektedir.
 4. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

  Şirket’in iş ve faaliyetleri kapsamında aşağıda yazılı kişisel verileriniz toplanabilecektir:

  1. İletişim Bilgileri (“İletişim Bilgileri”): Adres bilgileri, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası, faks numarası, çalışma alanı sosyal medya hesabı,
  2. Kimlik Bilgileri (“Kimlik Bilgileri”): Ad-soyad, TC kimlik no,
  3. Özlük Bilgileri: Kullanıcıların; öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, CV, katılım sağladığı kurslar, iş deneyimleri, referansları, performans bilgileri, çalışma tercihleri, çalışma süreleri, eğitim ve becerileri, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, hedef gerçekleştirme durumu, ödeme tercih ve bilgileri, ödemenin gerçekleştirilmesini talep ettikleri banka hesap bilgileri,
  4. İşlem Bilgisi:  Workflex kullanıcı kayıt bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, Web sitesinde gezinme ve tıklama bilgileri, internet erişim logları, giriş çıkış logları, cookie (çerez) kullanım bilgisi, İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemeleri ile mobil ve sair dijital uygulamalara ilişkin istatistikler,
  5. Anket ve form sorularına verilen cevaplar: Şirket tarafından telefon, e-posta yoluyla ve/veya portal dahilinde düzenlenen periyodik anket bilgisi, formlara veya anketlere verilen cevaplar ile Şirket’in işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar,
  6. Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf.
 5. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ:
  1. Ziyaretçi:  İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kişiler.
  2. Yetenek/Yetenek Adayı: Workflex/Şirket’e Yetenek ekosistemine katılma başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişiler.
  3. Müşteri: Kurumda yönetici konumunda olan, Workflex/Şirket faaliyetleri kapsamında Yetenek’lerle eşleşip, proje bazında belirli işlerin yapılmasını sağlayarak fayda sağlayan kişidir.
  4. Şirket Hissedarları: Şirket’in hissedarı gerçek kişiler.
  5. Şirket Yetkilileri: Şirket yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.
  6. İş Birliği İçerisinde Olunan Kurumların/Müşterilerin Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlar/şirketler (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ve Müşterileri bünyesinde çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.
 6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

  Kişisel verileriniz; internet sitesi, çağrı merkezi, kullanıcı sözleşmesi, yazılı form ve beyanlar ve e-posta vasıtalarıyla fiziki ve/veya elektronik ortamda, toplanacak ve KVKK ve ilgili mevzuatta işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebilecektir. Kişisel verilerinizin muhafaza edileceği süreler kapsamında “Saklama ve İmha Politikamız”ı inceleyebilirsiniz.

  Şirket tarafından kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Bu kapsamda; kişisel verileriniz KVKK 5. Maddesi kapsamında, (i) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine veya (iv) açık rızanıza dayanılarak toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

 7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE KULLANIMI    

  Şirket kişisel verileri, Kanun’un izin verdiği çerçevede ve aşağıda sayılan amaç ve nedenlerle işlemektedir. 

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: Sitemizin güvenli kullanımı için alınan önlemler,
  • Kullanıcı Sözleşmelerinin Gereklerini Yapabilmek: Siteye başvuranların değerlendirilmesi, eşleştirilmesi ve Platform üzerinde kullanıcılığın başlatılması durumunda süreçlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Sitenin işletilmesi konusundaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, vergisel yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilmesi, 
  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
  • Kullanıcı İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Kullanıcı Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
  • Talep / Şikayetlerin Takibi,
  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Takibi,
  • Kişisel Verilerin İşlenmesinin İfa İçin Gerekli Olması ve Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,
  • Sözleşme Tarafı Olunması
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Kamunun ve Kullanıcıların Bilgilendirilmesi ve Kullanıcılara Ek Faydalar Sağlanması
  • Temel Hak Ve Özgürlüklere Zarar Verilmemek Kaydıyla Şirket’in Meşru Menfaatleri Için Veri Işlenmesinin Zorunlu Olması 
  • Şirket Bünyesinde Kurulan Platformlarda Kullanıcılar Arası Iletişim Ve Haberleşme Sağlanmasıdır.

  Buna göre Şirket, kişisel verilerinizi, siteye kayıt olduğunuzda genel kullanım koşullarımızı kabul ederek onayladığınız Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Bireysel/Kurumsal Kullanıcı Sözleşmesi çerçevesinde işler. Web sitesi kullanım koşullarımızı tekrar incelemek isterseniz, linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

  Bu nedenle, profilinizin oluşturulması ve yönetimi sırasında bize ilettiğiniz tüm veriler, kurum ve proje ile eşleştirme ve proje sürecinin takibi, yapılması izlenmesi ve faturalandırılması için gerekli veriler, destek hizmetimizle veya güvenli mesajlaşma ve iletişimin bir parçası olarak verdiğimiz hizmetlerimizle bağlantılı olarak ve yasal çerçeve dahilinde işlenir.

  Kişisel bilgilerinizi Şirket hizmetlerinden yararlanmak amacıyla girdiyseniz, verilerinizi bu hizmetlere erişiminizi sağlamak ve hizmetlere erişimin takibini yapmak için kullanacağız. Örneğin, eğer belli alanda uzmanlığı olan bağımsız bir danışman/freelancer vb bir kişiyseniz ve Şirket platformunda yer almak istiyorsanız sizin kişisel bilgilerinizi uzmanlığınıza uyan projelerde sizi tanıtmak üzere bir özet (“Profil”) oluşturmak amacıyla kullanılabilecek ve bu Profil proje kapsamında Şirket’ten hizmet alan Müşteriler tarafından görülebilecektir. Kişisel verilerinizin İnternet Sitesi sitesinde kullanımı için vermiş olduğunuz onay işbu Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla ve kapsamda Şirket tarafından yönetilmekte olan İnternet Sitesi için de geçerli olacaktır ve Şirket www.workflexnow.com isimli web sitesinde kişisel verilerinizi kullanabilecektir.

  Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar da dahil olmak üzere, sözleşmeden ve kanundan doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, KVKK 5 ve 8. maddesine uygun olarak alınacak açık rızanızın varlığı halinde işlenebilecektir.

  Meşru menfaat: Buna ek olarak, bazı verilerinizi yönetim amaçları için meşru menfaatimiz temelinde işliyoruz. Bu kapsamda, İnternet Sitesi’nin güvenli erişimini sağlamak, dolandırıcılığa karşı önlem almak, muhasebe gerekleri bulunmaktadır.

  Açık rıza: Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar da dahil olmak üzere, sözleşmeden ve kanundan doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, KVKK 5 ve 8. maddesine uygun olarak alınacak açık rızanızın varlığı halinde işlenebilecektir. Örneğin hizmetlerimiz tarafından profil fotoğrafınızın yeniden kullanılması veya platformda bir hesap oluşturmadığınız ancak bizim ticari teklifler / bültenimizle ilgili bilgi almak istemeniz gibi durumlarda Kişisel Verilerinizi Açık rızanıza dayalı olarak işliyoruz. 

  Yasal yükümlülükler: Platform aracılığıyla yapılan ödemelerin yönetimi ve özellikle terörizm ve kara para aklamayla mücadele ile bağlantılı olarak bize yüklenen yasal yükümlülükler nedeniyle Kişisel verileriniz işlenmektedir.

  Diğer Veri İşleme Sebepleri: Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması gerekçeleriyle de kişisel verileriniz işlenmesi mümkündür.

  Özel Nitelikteki Verileriniz: Özel verilerinizi işlemekten özellikle kaçınıyoruz. Bu kapsamda, üyeliğiniz bağlamında, yetkinliklerinizle doğrudan ilgili olmayan herhangi bir kişisel bilgiyi ve özellikle özel (hassas) nitelikli verilerinizi (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri) belirtmekten kaçınmanızı, yazılı olarak verdiğiniz CV ve belgelerde ilgili kısımlar varsa karartarak bize vermenizi önemle tavsiye ediyoruz.

  Kişisel verilerinizi Workflex Platformu kaydı dışında başka bir amaç için veriyorsanız belirttiğiniz bu amaca uygun olarak verilerinizi kullanabiliriz. Örneğin eğer bize e-posta üzerinden ulaştıysanız, sağladığınız bu verinizi size cevap vermek ya da sorununuzu çözmek amacıyla kullanabiliriz. 

  Şirket veya iştirakleri ya da iş ortakları vermiş olduğunuz kişisel verileri hizmetlerle ilgili sizinle bağlantıya geçebilmek amacıyla kullanacaktır. İstediğiniz zaman Şirket’e yazılı olarak (e-posta kanalı da dahil olmak üzere)  başvurarak kişisel verilerinizin kullanımı için vermiş olduğunuz onayı geri alabilirsiniz, onayın iptali ile birlikte platformda yer alma ve Şirket’in, İnternet Sitesi üzerinden sağladığı hizmetlerden yararlanma hakkınız da sona erecektir. Ancak onayınızın olduğu dönemde İnternet Sitesi’nin diğer kullanıcıları ya da Şirket ile kurduğunuz ticari ilişki kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı gerekli ise kişisel verileriniz bu hizmetin ve hizmete bağlı ödemelerin yapılması ve tamamlanmasına kadar Şirket tarafından gerekli olduğu ölçüde kullanılabilecektir.

  Site vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Şirket hizmetlerinden ve gelişmelerinden haberdar edilebilmeniz için de kullanılacaktır. Size gönderilen reklam ve tanıtım amaçlı e-postalar içinde istediğiniz zaman abonelikten çıkabileceğiniz bu tanıtım maillerini almayı durdurmanızı sağlayacak bölüm de yer alacaktır. 

  Kişisel verilerinizin kullanımının durdurulmasını veya yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgilerin değiştirilmesini Şirket’e yazılı başvuru yaparak talep edebilirsiniz. Çerezleriniz ise, Çerez Politikası’nda ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar çerçevesinde kullanılmaktadır. 

 8. KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA ARANMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

  Şirket tarafından (www.workflexnow.com adresinden) İlgili Kişinin açık rızasıyla ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır. 

  Açık rıza aranmaksızın veri işlenebilecek haller: 

  Kanunlarda açıkça öngörülmesi; Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

  Örneğin, ad-soyad, telefon, e-posta vb iletişim ve kimlik bilgileri, firma bilgileri, anket sorularına verilen cevaplar, formlara yapılan girişler, sisteme yüklenen dokümanlar, eğitim durumunuza ve özgeçmişinize, iş geçmişinize ve banka hesap bilgileri/kredi kartı ödeme kayıtlarına ilişkin bilgiler kapsamda yer almaktadır. Site, kullanıcı olarak siz, Kişisel Verilerin Korunması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikasını okuyup onaylamadan bu verilerin Şirket kayıtlarına geçmesine izin vermeyecektir.

 9. AKTARILABILECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

  Şirket iş ve faaliyetleri kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

   

  1. İletişim Bilgileri: Adres bilgileri, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon numarası, faks numarası v.b. gibi iletişim bilgileriniz kullanıcılar arası iletişimin sağlanması, kullanıcılara ek faydalar sağlanması gibi durumlar için Workflex kullanıcıları, Şirket yetkilileri, çalışanları ve görevlileri, bu işlemlerin yerine getirilmesi için hizmet alınması halinde gereklilik dahilinde, hizmet alımı yapılan iş ortağı, sponsor, tedarikçi gerçek kişi veya tüzel kişi ile yetkilileri ve çalışanlarına aktarılabilecektir. 

    

  2. Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad verisi Yetenekler ve Müşteriler arası iletişimin sağlanması kapsamında Şirket çalışanları, bu konuda hizmet alınan gerçek veya tüzel kişi ile çalışanları, görevlileri ile paylaşılabilecektir. 

    

  3. İşlem Bilgisi: Workflex Platformu kayıt bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, Web sitesinde gezinme ve tıklama bilgileri, internet erişim logları, giriş çıkış logları, cookie (çerez) kullanım bilgisi, İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemeleri ile mobil ve sair dijital uygulamalara ilişkin istatistikler, web sitesi güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanması amacıyla Şirket çalışanları, yetkilileri, hissedarları ve bu amaçlarla hizmet alınması halinde hizmet alınan üçüncü kişiler ile buların çalışanları, yetkilileri; ayrıca bu veriler Kanun’dan kaynaklanan gerekçelerle talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

    

  4. Anket/Soru Cevapları: Şirket tarafından telefon, e-posta yoluyla ve/veya Platform dahilinde düzenlenen periyodik anket bilgileri ve anketlere verilen cevaplar ile Şirket’in işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar Şirket Yetenek ve Müşterileri, Şirket’in işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler ile çalışanları ve görevlileri ve Şirket sosyal medya hesapları, dijital iletişim platformları, e-bülten, internet sitesi gibi mecralarda kamu ile paylaşılabilecektir. 

    

  5. Görsel Veri: Kullanıcıların Şirket ile paylaşmış oldukları fotoğraflar, Platform’da yer alan profillerinde ve Şirket sosyal medya hesapları, dijital iletişim platformları, e-bülten, internet sitesi gibi mecralarda kamu ile paylaşılabilecektir

    

  6. Özlük Bilgileri: Kullanıcıların; öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, CV, katılım sağladığı kurslar, iş deneyimleri, referansları, performans bilgileri, çalışma tercihleri, çalışma süreleri, eğitim ve becerileri, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, hedef gerçekleştirme durumu, ödeme tercih ve bilgileri, Yetenek ile Müşteriler arasında eşleştirme sağlamak ve ilgili projelerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Müşteriler ile paylaşılabilecektir.

 10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMA AMAÇLARI

  Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Şirket tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve kanunun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenen kişisel veriler;

  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, icrası ve kullanıcıların, siteye kayıt işlemlerini sağlama, Yetenek ve Müşteriler arası iletişimin kurulması, Yetenek ve Müşteriler ile iletişim sağlanması, mevzuat kapsamında ya da faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında gereklilik olması, kullanıcı görüş ve beklentilerine yönelik analizlerin ve verimliliğin sağlanması kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, aktarılabileektir.
  • Ticari işletme devri durumunda Şirket’in birleşme veya devir yolu ile başka bir şirkete devrolması, ortaklık kurulması ya da başka bir şirket ile işlerini birleştirmesi halinde kişisel veriler de Şirket’in varlığı olarak devredilebilir. Bu durumda üye başvurusunda bulunan ve üye olan kişilerin sistemde yer alan verileri sistemin bir patçası olarak ilgili Şirket tarafından görülebilecektir. 
  • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan kayıt şirketlere ve temsilcilerimize,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
  • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
  • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara ve deneticimler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
  • Kişisel verileriniz Şirket tarafından herhangi bir şekilde yurt dışına aktarılmamakta olup, gerekmesi halinde aktarıma ilişkin açık rızanız ayrıca temin edilecektir.
  • Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar da dahil olmak üzere, Bireysel ve Müşteri Kullanıcı sözleşmelerinden doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi amacı ve kanundan doğan sair amaçlarla KVKK 8. maddesine uygun olarak alınacak açık rızanızın varlığı halinde aktarılabilecektir. 
 11. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AÇIK RIZA ARANMAKSIZIN AKTARILABİLECEĞİ HALLER 

  Kişisel verileriniz KVKK 8.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi; Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

  KVKK 6.maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen 6.maddenin birinci fıkrasında sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın; Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğüne uygun olarak açık rızanız aranmaksızın aktarılabilecektir.

 12. AKTARILAN KİŞİLER VE AKTARMA YÖNTEMLERİ

  Kişisel verilerinizi, yukarıda açıklanan amaçlar, gereklilik ve mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde; kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, Şirket yetkilileri, çalışanları, görevlileri ve hissedarları, yurtiçinde bulunan iş ortakları, Müşteri ve kullanıcıları,  tedarikçi ve sponsorları ile topluluk şirketleri, bağlı şirketleri ve iştirakleri, bağımsız denetim şirketleri, faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla hizmet alımının gerektirdiği sınırlarda gerçek ve tüzel kişilerle, Workflex Platformunda oluşturulan profillerde yer alan kullanıcılarla, Platformda yer alan profil bilgilerini İnternet Sitesi’nde yayınlamak suretiyle, veri ve faaliyetin özelliklerine göre güvenli elektronik ya da diğer iletişim kanalları aracılığı ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşmaktayız. 

  Şirket faaliyetleri kapsamında, elektronik haberleşme cihaz ve uygulamaları kullanılarak kullanıcılar arasında iletişim kurulması halinde, iletişimin tarafları arasında paylaşımı yapılabilecek olan veya ilgili cihaz ve uygulamaların kullanılması için daha önceden kullanıcı tarafından cihaz veya uygulama işleticisi üçüncü kişiye (“Üçüncü Kişi”) sağlanmış olan kişisel verilerin, iletişimin Üçüncü Kişi uygulamaları üzerinde gerçekleştirilmesi sebebiyle Üçüncü Kişi tarafından işlenmesi ve/veya diğer kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılması söz konusu olduğunda bu durum Üçüncü Kişi cihaz veya uygulamalarının kullanım koşulları, gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikalarına tabidir. Şirket’in bu durumda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 13. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

  Şirket, KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak tutulan kişisel verileri, ticari faaliyetlerini yerine getirmek maksadıyla ve işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da, sair mevzuatlarda yer alan zamanaşımı sürelerin dikkate alınarak saklanmaktadır. 

  Şirket, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara site hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Aydınlatma Metni ve Web Sitesi Kullanım KoşullarıBireysel Kullanıcı Sözleşmesi ve Kurumsal Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve bu Sözleşmelerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

  Buna ek olarak, Şirket, Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Bireyssel/Kurumsal Kullanıcı Sözleşmesi’nden ya da Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’ndan doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

  Şirket, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler çerçevesinde işbu Politikada belirtilen kişisel verileri, yine işbu Politikada belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacı ile mevzuatın aradığı tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini tüm işlem ve faaliyetlerinde temel almakta ve periyodik olarak yenilemektedir. 

  Kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması durumunda kurumumuzca re'sen ya da ilgili kişinin talebi doğrultusunda veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir. Belirtmiş olduğumuz şekilde verilerin silinmesi durumunda, hiçbir şekilde veriler tekrar kullanılamayacak ve geri getirilemeyecektir.

  Sürelerin veya hizmetlerin sona ermesi halinde söz konusu veriler Kanun’a uygun olarak silinmekte veya imha edilmektedir.

  Kişisel verileriniz saklanması ve imhası hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.workflexnow.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası” nı inceleyebilirsiniz.

 14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER 

  Şirket, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. 

  Şirket; Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şartlarla; kişisel verilerin muhafazasını, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek amaçlarıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı, yapılması gereken tüm denetimler zamanında ve eksiksiz olarak yaptırmayı taahhüt etmektedir.

  Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket’in veri akışlarından çıkarılacaktır.

 15. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

  Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için Şirket ile her zaman iletişime geçebilirsiniz;

  KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

  Taleplerinizde Bize Ulaşabileceğiniz Kanallar:

  Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan Şirket olarak KVKK’nin ilgili kisinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Basvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, bizzat elden Şişikler İş Merkezi No: 1 / 9 Feneryolu Mahallesi Bayrak Çıkmazı Sokak 34724 Kadıköy/ İstanbul Türkiye adresimize iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@workflexnow.com adresine e-posta olarak iletebilirsiniz. 

  Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

 16. YÜRÜRLÜK

  İşbu Politika’nın yürürlük tarihi 01.02.2021’dir. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politika’nın güncel haline web sitemizde ulaşabilirsiniz.

  Sizler için hazırlanan işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamadan önce okumanızı tavsiye eder, okuduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. 

Icon